Solární elektrárny v ČR

Dostupnost fotovoltaických elektráren v České republice je dána nejenom přírodními podmínkami, ale samozřejmě také aktuální legislativou, která jejich provoz, připojování do sítě a případné finanční zvýhodňování upravuje. V následujícím článku si přiblížíme solární problematiku v Česku z obou hledisek.

Přírodní podmínky

Dostupnost a efektivita výroby elektrické energie ze Slunce je ovlivněna mnoha faktory. Mezi hlavní patří zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a další lokální podmínky. Důležité jsou také parametry samotného zařízení, záleží na sklonu plochy, na kterou dopadá sluneční záření apod. Údaje o slunečním záření se v dostupných zdrojích výrazně liší, nicméně po shrnutí všech hodnot můžeme dojít k tomu, že v České republice dopadne na 1 metr čtvereční ročně přibližně 950 až 1340 kWh energie. Podle ČHMÚ je množství slunečních hodin v průběhu roku v rozmezí 1331 – 1884 (tj. 3,65 až 5,16 hodin denně). Odborná literatura pak uvádí o něco vyšší rozsah (1600 – 2100 hodin).

Při výše zmíněných hodnotách lze z jedné kilowatty instalovaného výkonu (tj. z monokrystalického nebo multikrystalického křemíkového solárního panelu s běžnou účinností střídačů) získat průměrně 800 až 1100 kWh energie.

Legislativa

Nejzákladnější otázka, kterou si položí každý zájemce o vlastní fotovoltaickou elektrárnu, se týká problematiky návratnosti této investice. Návratnost je ovlivněna celou řadou faktorů. Od samotné pořizovací ceny panelů a montáže, až po následné způsoby výkupu vyrobené elektrické energie a jejich cenové parametry. Ceny výkupu elektrické energie se odvíjí od daných legislativních podmínek, jejichž nejaktuálnější podobu se vám budeme snažit na následujících řádcích přiblížit.

Vydělávat na výrobě elektrické energie můžete v současné době celkem dvěma způsoby. První možnost představuje přímý výkup veškeré vyrobené energie. Za jednu vyrobenou kWh v současnosti utržíte 6,16 Kč. Elektřinu potřebnou pro chod objektu poté klasicky nakupujete za cenu dle zvoleného tarifu.

Mám zájem o fotovoltaickou elektrárnu Vyplnit formulář Druhou možností, kterak vydělávat na výrobě elektrické energie, je tzv. zelený bonus. Při využití zeleného bonusu používáte vámi vyrobenou elektřinu pro své vlastní účely a případný přebytek této energie prodáváte odběrateli. Za každou vyrobenou kWh získáte v rámci zeleného bonusu částku 5,08 Kč. Pro přesný výpočet úspory je k této částce ještě nutné připočítat uspořené finance, které byste jinak vynaložili za nákup elektřiny od dodavatele.

Uvedené výkupní ceny elektřiny jsou regulovány státem a odvíjí se od tržní ceny elektřiny. Výše výkupních cen tak reaguje na pokles, popř. nárůst cen elektřiny.